મંગળવાર, 7 ઑગસ્ટ, 2018

એચ.એસ.સી. માર્ચ ૨૦૧૮ સુધી


એચ.એસ.સી. પરીક્ષા
વંર્ષ
વિદ્યાર્થીનું નામ
મેળવેલ ગુણ
કુલ ગુણ
ટકા
શાળાનું ૫રીણામ
બોર્ડ નું ૫રીણામ


૨૦૧૮
પરમાર નારણજી રણછોડજી
૪૧૬
૭૦૦
૫૯.૪૩
૩૮.૧૦
૫૫.૫૨
૨૦૧૭

પરમાર શિલ્પાબેન મોહનભાઈ
૪૦૩
૭૦૦
૫૭.૫૭
૬૪.૨૮
૫૬.૭૮
૨૦૧૬

ઠાકોર રાહુલ રમેશભાઈ
૫૧૪
૭૦૦
૭૩.૪૩
૫૯.૨૫
૫૫.૮૫

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો

એસ.એસ.સી માર્ચ ૨૦૧૮ સુધી

એસ.એસ.સી. પરીક્ષા વંર્ષ વિદ્યાર્થીનું નામ મેળવેલ ગુણ કુલ ગુણ ટકા શાળાનું ૫રીણામ બોર્ડ નું ૫રીણામ ...