મંગળવાર, 7 ઑગસ્ટ, 2018

એસ.એસ.સી માર્ચ ૨૦૧૮ સુધી

એસ.એસ.સી. પરીક્ષા
વંર્ષ
વિદ્યાર્થીનું નામ
મેળવેલ ગુણ
કુલ ગુણ
ટકા
શાળાનું ૫રીણામ
બોર્ડ નું ૫રીણામ


૨૦૧૮
જોષી સુખદેવ પી.
૩૭૯
૬૦૦
૬૩.૧૬
૪૦.૦૦
૬૭.૫૦
૨૦૧૭

સોની દિલિપ કાળુભાઈ
૪૧૪
૬૦૦
૬૯.૦૦
૩૬.૫૯
૬૮.૨૪
૨૦૧૬

શ્રીમાળી પ્રિતેશ કે.
૩૩૪
૬૦૦
૫૫.૬૬
૩૦.૨૩
67.50
૨૦૧૫

ભગોરા નિકિતા ધનજીભાઈ
૩૯૩
૬૦૦
૬૫.૫૦
૨૨.૬૪
60.50
૨૦૧૪
ચમાર કમલેશકુમાર મંછાભાઈ
૪૧૪
૬૦૦
૬૯.૦૦
૪૦.૯૮
૬૩.૮૫
૨૦૧૩
વણકર યાજ્ઞીકા પ્રવિણકુમાર
૪૨૯
૬૦૦
૭૧.૫૦
૫૯.૭૨
૬૫.૧૨
૨૦૧૨
પ્રજાપતી લલિતભાઇ પ્રવિણભાઈ
૩૫૯
૫૦૦
૭૧.૮
૭૨.૮૮
૬૯.૧૦
૨૦૧૧
ચૌહાન દશરથભાઈ અમુતભાઈ
૩૬૨
૭૦૦
૭૪.૮૪
૬૮.૪૨
૭૧.૦૬
૨૦૧૦
સોલંકી દિલિપકુમાર ગોવિંદભાઈ
૪૮૩
૭૦૦
૬૯.૮૫
૬૦.૬૧
૬૮.૫૩
૨૦૦૯
પરમાર વિષ્ણુકુમાર પ્રકાશભાઈ
૫૦૫
૭૦૦
૭૨.૯૨
૭૩.૬૮
૫૬.૫૯
૨૦૦૮
શ્રીમાળી નિકુજકુમાર એમ.
૪૯૦
૭૦૦
૭૦.૦૦
૪૭.૫૦
૬૩.૫૮
૨૦૦૭
ચૌહાન દિનેશકુમાર રાયચંદભાઈ
૪૩૬
૭૦૦
૬૭.૦૮
૭૦.૭૩
૭૦.૬૫
૨૦૦૬
વ્યાસ ધર્મેન્દ્રકુમાર ગીરધરલાલ
૫૮૫
૭૦૦
૮૩.૫૭
૬૬.૬૦
૬૨.૭૧
૨૦૦૫
પરમાર અશોકભાઈ ચમનાભાઈ
૫૦૪
૭૦૦
૭૨.૦૦
૬૫.૯૦
૫૬.૧૮
૨૦૦૪
વણકર ખેતભાઈ દાંનાભાઈ
૪૫૦
૭૦૦
૬૪.૨૯
૫૫.૫૫
૫૨.૬૯
૨૦૦૩
મકવાણા અમરતભાઈ નાગજીભાઈ
૪૮૪
૭૦૦
૬૯.૧૪
૬૦.૦૦
૪૨.૯૭
૨૦૦૨
પરમાર પ્રવિણાકુમાર કેવળભાઈ
૪૩૮
૭૦૦
૬૨.૫૭
૩૫.૮૪
૫૬.૯૨
૨૦૦૧
રાજગોર કરશનભાઈ છગનભાઈ
૫૧૮
૭૦૦
૭૪.૦૦
૮૩.૩૩
૬૮.૯૧
૨૦૦૦
પોતરોડ વોહતાભાઈ સુજાભાઈ
૪૫૯
૭૦૦
૬૫.૫૭
૫૮.૩૩
૫૮.૭૦
૧૯૯૯
ઝાલા મહેન્દ્રસિંહ સોહનસિંહ
૪૯૫
૭૦૦
૭૦.૭૧
૫૨.૨૭
૫૫.૮૦
૧૯૯૮
બોડાણા રાજેશકુમાર રુપસિંહ
૩૮૭
૭૦૦
૫૫.૨૮
૧૦.૨૫
૪૫.૧૬
૧૯૯૭
બાવા ઉતમગીરી કેસરગીરી
૪૩૭
૭૦૦
૬૨.૪૨
૧૯.૬૦
૪૦.૧૭
૧૯૯૬
સોલંકી સુબાભાઈ ખેંગારભાઈ
૪૬૭
૭૦૦
૬૬.૭૧
૩૬.૧૧
૪૦.૯૭
૧૯૯૫
રામમટા ભુરાભાઈ મશરુભાઈ
૪૭૮
૭૦૦
૬૮.૨૮
૩૯.૫૩
૫૫.૧૨
૧૯૯૪
ભુનેચા નારણજી ઈશ્વરજી
૪૭૦
૭૦૦
૬૭.૧૪
૨૪.૩૨
૪૨.૮૧
૧૯૯૩
ચૌહાન દિનેશભાઈ દુધાભાઈ
૫૩૭
૭૦૦
૭૬.૭૧
૪૦.૫૪
૫૬.૩૩
૧૯૯૨
માજીરાણા ગોરધનભાઈ રમેશભાઈ
૪૫૮
૭૦૦
૬૫.૪૨
૮૮.૮૮
૬૯.૨૮
૧૯૯૧
પરમાર જયમલભાઈ ઉદાજી
૫૭૩
૭૦૦
૮૧.૮૫
૮૦.૦૦
૬૧.૨૨
૧૯૯૦
પરમાર જગદીશભાઈ ભગાભાઈ
૪૮૦
૭૦૦
૬૮.૫૭
૩૭.૫૦
૫૧.૦૯
૧૯૮૯
પરમર જોધભાઈ ઉદભાઈ
૫૪૨
૭૦૦
૭૭.૪૨
૫૭.૮૯
૫૪.૮૦
૧૯૮૮
રાવલ રમેશભાઈ ખેમરજભાઈ
૪૧૫
૭૦૦
૫૯.૨૮
૪૦.૦૦
૫૭.૫૫
૧૯૮૭
સોલંકી રમણલાલ મનજીભાઈ
૪૦૪
૭૦૦
૫૭.૭૧
૨૬.૦૮
૪૭.૬૯
એચ.એસ.સી. પરીક્ષા
વંર્ષ
વિદ્યાર્થીનું નામ
મેળવેલ ગુણ
કુલ ગુણ
ટકા
શાળાનું ૫રીણામ
બોર્ડ નું ૫રીણામ


૨૦૧૮
પરમાર નારણજી રણછોડજી
૪૧૬
૭૦૦
૫૯.૪૩
૩૮.૧૦
૫૫.૫૨
૨૦૧૭
પરમાર શિલ્પાબેન મોહનભાઈ
૪૦૩
૭૦૦
૫૭.૫૭
૬૪.૨૮
૫૬.૭૮
૨૦૧૬
ઠાકોર રાહુલ રમેશભાઈ
૫૧૪
૭૦૦
૭૩.૪૩
૫૯.૨૫
૫૫.૮૫

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો

એસ.એસ.સી માર્ચ ૨૦૧૮ સુધી

એસ.એસ.સી. પરીક્ષા વંર્ષ વિદ્યાર્થીનું નામ મેળવેલ ગુણ કુલ ગુણ ટકા શાળાનું ૫રીણામ બોર્ડ નું ૫રીણામ ...